Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten,
Lunds universitet
 

Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten

Ungdomshälsa


DSKN14 Barn- och skolhälsovård,v erksamhetsförlagd utbildning, A, 7,5 hp VÅREN 2011
VASPS/DISK Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning distriktssköterska, A, 75 hp med start hösten 2010

Historik kring ungdomsmottagningar (UM)
Den första ungdomsmottagningen startades på 1970-talet på initiativ av barn- och ungdomsläkare Gustav Högberg. Han såg i sin dagliga verksamhet att ungdomar hade ett stort behov att få diskutera livsfrågor och hans tanke var att medvetet förena frågor runt kropp och själ och att integrera dessa med sex- och samlevnadsfrågor. Ett litet antal mottagningar startades runt om i landet utifrån denna modell.


I samband med att den nya abortlagen trädde i kraft 1975 fick det abortförebyggande arbetet bland unga en naturlig plats på UM. Många mottagningar som startades under denna tid utgick ifrån ett samarbete mellan mödravård och socialtjänst. Fokus i verksamheten lades på att förebygga oönskade graviditeter och på att bevara den reproduktiva hälsan, framför allt hos flickor och unga kvinnor. Barnmorskor med förskrivningsrätt blev den vanligast förekommande yrkeskategorin på UM.


I början av 1980-talet förändrades STI-panoramat, Sexually Transmitted Infections. HIV hade upptäckts och det blev möjligt att diagnostisera och behandla klamydia. I och med detta blev provtagning för och prevention av STI integrerad i verksamheten på UM. Därmed blev även pojkar och unga män, i större utsträckning än tidigare, en självklar målgrupp för UM. Specifika insatser som riktade sig till dem startades på flera mottagningar. Statliga medel för preventivmedelsrådgivning i början på 70-talet, och för HIV-medel på 80-talet 2 gjorde det möjligt att utöka antalet UM. På många håll breddades verksamhetsområdet successivt, framför allt när det gäller de psykologiska och sociala frågeställningarna och många mottagningar både utökade och utvecklade det utåtriktade preventiva arbetet, de individuella besöken samt arbetet med grupper.

På senare år har medvetenheten kring ungdomars psykiska ohälsa ökat och efterfrågan från
ungdomar att få stöd och hjälp är stor. Detta har gjort att behovet av den psykosociala kompetensen på mottagningarna är större idag än tidigare. Från att ha varit en verksamhet som ofta har legat i marginalen av annan verksamhet, har UM utvecklats till självständiga enheter som idag är en självklarhet för unga människor.

Källa: Policyprogram för Sveriges ungdomsmottagningar