Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten,
Lunds universitet
 

Omvårdnadsutbildningar vid Medicinska fakulteten

Farmakodynamik och farmakokinetik


DSKN13 Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel, A, 15 hp HÖSTEN 2012
DSKN13 Farmakologi och sjukdomslära med förskrivningsrätt av vissa läkemedel, A, 15 hp, fristående kurs


I Sverige har sjuksköterskan en central roll inom läkemedelshanteringen. Sjuksköterskan ansvarar för flera och viktiga uppgifter när det gäller läkemedelshantering. Sjuksköterskan ansvarar för säkerheten i läkemedelshanteringen, förmedlar läkemedelsinformation till patienter och anhöriga, upptäcker interaktioner mellan olika läkemedel, upptäcker och rapporterar verkningar och biverkningar av läkemedel, medverkar i kliniska läkemedelsprövningar. Sjuksköterskor och distriktssköterskor kan idag också förskriva vissa läkemedel efter genomgången kurs i farmakologi och sjukdomslära.


För att läkemedelsbehandlingen för den enskilda användaren ska bli optimal behöver sjuksköterskor kunskaper i farmakologi, famakoterapi, säker läkemedelshantering, receptskrivning, läkemedelsförmåner samt var väl förtrogna med regelverk och styrdokument.


Instuderingsfrågor kring farmakologi, farmakodynamik och farmakokinetik
(under länken till vänster finns instuderingsfrågor från tidigare tentamina)

Farmakologiska grundbegrepp

 • Hur definieras ett läkemedel?

 • Vad är en receptor?

 • Vad är en receptor agonist respektive antagonist?

 • Förklara begreppen potens och egenstimulerande effekt?

 • Vad är skillnaden mellan en kompetitiv och en icke-kompetitiv receptorantagonist? 
   

 • Vad är "reboundfenomen" (rikoschetteffekt)?

 • Vad är en ATC-kod?

 • Vad är ett generika?

 • Vilka är de vanligaste antikolinerga biverkningarna?


Förklara följande farmakokinetiska begrepp!

 • Vilken betydelse har födointag för absorptionen av läkemedel i mag-tarmkanalen?

 • Hur påverkar sjukdomar i mag-tarmkanalen absorptionen av läkemedel?

 • Vad betyder förstapassagemetabolism?

 • Vad är enterohepatiskt kretslopp?

 • Förklara vad skenbar distributionsvolym är?

 • Hur metaboliseras läkemedel i kroppen?

 • Vad är dosberoende kinetik (mättnadskinetik)?

 • På vilka sätt kan läkemedel interagera med varandra?

 • Förklara begreppen clearence och ackumulation av läkemedel? 

 


Creative Commons License Licensierat under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell 2.5 Sverige Licens.